Warunki korzystania ze sklepu internetowego

1. Informacje ogólne

Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym BAKO działającym pod adresem: www.kuptapete.pl. który prowadzony jest Przez Sprzedawcę.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to BAKO Sp.z o.o. z siedzibą w Żorach ul. Stodolna 11, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169095, o numerze NIP: 651-I6-13-971.

Kliencie — rozumie się przez to osobę fizyczną , posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Sklepie — rozumieć się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę po adresem internetowym www.kuptapete.pl

Towarze lub Towarach — rozumie się przez to towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w sklepie.

Cenie — rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotówkach polskich i zawierają podatek Vat /są cenami brutto/. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.

Dostawcy – rozumie się przez to wyspecjalizowana, firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru — rozumie się przez to koszty związane z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta.

Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Ogólne warunki korzystania ze sklepu.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia przyjmowane są przez stronę http://www.kuptapete.pl, możliwe jest również składanie zamówień telefonicznie lub osobiście.

Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie http://www.kuptapete.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać

– przeglądarkę internetową,

– włączoną obsługę Java Script,

– włączoną obsługę plików Cookies,

– aktywny adres e-mail.

3. Warunki i czas realizacji zamówienia

Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:

– wybraniu towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

– dodania ich do koszyka,

– wybraniu sposobu zapłaty i dostawy,

– podaniu niezbędnych danych do realizacji zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu,

– kliknięciu przycisku ,,kupuję”.

Klient otrzyma na podany adres e—mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia.

Czas realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy tj. od 1 do 3 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazał by się dłuższy niż podany na naszych stronach, skontaktujemy się z kupującym, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W razie czasowej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Należność za towar oraz koszty transportu mogą być regulowane w jednej z następujących form płatności:

– przelewem,

– za pobraniem przez kuriera,

– gotówką lub kartą jeśli jest odbiór własny w punkcie sprzedaży.

W przypadku płatności na poleceniu przelewu należy umieścić: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy przesiać na rachunek bankowy w Banku. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i ją anulować, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby.

Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, sklep nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji. Sprzedawca dostarcza Klientowi towar objęty zamówieniem wraz z fakturą VAT. Do wystawienia faktury VAT prosimy uzupełnić niezbędne dane. Dostawa zamówionego towaru odbywa się przez Wysyłkę towaru pod wskazany przez Klienta adres poprzez firmę kurierską, doliczany jest wtedy koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Możliwy jest również odbiór osobisty w punkcie sprzedaży, klient nie ponosi wtedy kosztów transportu.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm czy plomb naklejonych na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

4. Zwrot oraz wymiana Towaru

  1. Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny /Dz.U. Nr 22 poz.271 z późn.zm./ Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie w terminie 14 dni od wydania rzeczy.

Zwrot należy wysłać niezwłocznie, na koszt Klienta, na adres:

BAKO Sp. z o.o.

ul. Męczenników Ośw.28a

44-240 ŻORY

Zwrot zapłaty za towar nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od doręczenia odstąpienia od umowy wraz z towarem, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres podany przy składaniu zamówienia.

5. Gwarancja i reklamacja towaru

Zgodnie z ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego 2 dnia 27 lipca 2002r./Dz.U. Z 2002:. Nr 141/wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących Klientami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są objęte gwarancją producenta. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia Konsument o niej nie wiedział.

Reklamację należy składać w formie elektronicznej wysyłając na podany e-mail dostępny w sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

– przedmiot reklamacji, ze Wskazaniem żądania Klienta,

– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeżeli wskazane przez Klienta dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Klientem. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

Wszelkie zwroty towarów należy kierować na adres:

BAKO Sp.z o.o.

ul. Męczenników Ośw. 28a

44-240 Żory, wraz z dowodem zakupu towaru oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wraz z numerem rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy.

6. Ochrona danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym sklepu, a także dotyczących usług i towarów reprezentowanych w Sklepie.

Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną . Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Sprzedawca zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: BAKO sp. z o.o z siedzibą pod adresem ul. Stodolna 11, 44-240 ŻORY, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000101819 , NIP 6511613971, nr REGON 278099282. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Męczenników Oświęcimskich 28a, 44-240 Żory lub pocztą elektroniczną e-mail: firmabako@interia.pl lub telefonicznie 535 660 440.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera polityka prywatności dostępna na naszej stronie internetowej www.kuptapete.pl w zakładce Regulaminy.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień oraz świadczenia oferowanych przez nas usług. Dane osobowe są udostępniane podmiotom zewnętrznym w celu ich przetwarzania w naszym imieniu, przykładem takich podmiotów są: biura rachunkowe, firmy kurierskie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

– przenoszenia Państwa danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

RODO informacje:

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) zaczniemy stosować od 25 maja 2018 r.

Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jaki jest cel RODO?

RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności, dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

Krótki słowniczek pojęć:

Administrator” – to osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest firma BAKO.

Automatyczne podejmowanie decyzji” – to podejmowanie decyzji bez udziału człowieka, w oparciu o modele i algorytmy, tworzone w systemach informatycznych.

„Dane osobowe” – to informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną (zwaną też „osobą, której dane dotyczą”). Będą to w szczególności: imię i nazwisko, numer klienta (ID klienta), adres, numer telefonu, NIP.

Podmiot przetwarzający” – to osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Profilowanie” – to sposób zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które wykorzystuje dane osobowe po to, aby ocenić, czy klient posiada pewne cechy.

„Przetwarzanie danych osobowych” – to działania dotyczące danych osobowych. Mogą one odbywać się automatycznie lub ręcznie. O przetwarzaniu mówimy wtedy, gdy dane: zbieramy, utrwalamy, organizujemy, porządkujemy, przechowujemy, adaptujemy lub modyfikujemy, pobieramy, przeglądamy, wykorzystujemy, ujawniamy (np. przesyłając), rozpowszechniamy, udostępniamy, dopasowujemy lub łączymy, ograniczamy, usuwamy lub niszczymy.

Jak przetwarzamy dane osobowe – podstawowe informacje

Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie?

Przetwarzamy ogólne i szczególne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę, której dane dotyczą. Najczęściej przetwarzamy ogólne dane takie, jak:

a) imię i nazwisko;

b) inne dane identyfikacyjne: adres dostawy, korespondencyjny, zamieszkania, email, telefon domowy/komórkowy;

c) numer klienta (ID klienta);

d) identyfikator internetowy (adres IP);

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dane osobowe możemy przetwarzać, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę; na tej podstawie przetwarzamy dane, gdy prowadzimy marketing produktów

b) wymaga tego nasz (administratora) prawnie uzasadniony interes, czyli w sytuacjach gdy:

– prowadzimy marketing bezpośredni produktów

– przygotowujemy statystyki i raporty;

– badamy satysfakcję klientów;

– archiwizujemy dane.

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, osoby, której dane dotyczą przekazane nam na formularzach w chwili zakupu lub rejestracji konta w naszym sklepie internetowym.

Obowiązki informacyjne wobec klientów (osób, których dane dotyczą)

Wszystkie informacje na temat ochrony danych osobowych są przez cały czas dostępne dla naszych klientów na naszej stronie https://www.kuptapete.pl Chętnie odpowiadamy też na wszystkie pytania zadawane przez klientów.

Jak informujemy?

Informacje te możemy przekazywać:

– osobiście bądź telefonicznie, w trakcie rozmowy z przedstawicielem naszego sklepu;

– elektronicznie, w tym poprzez umieszczenie tej informacji na naszej stronie internetowej.

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą i jak je realizujemy?

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostać od nas informację o tym, czy przetwarzamy jej dane osobowe. Wniosek taki można złożyć telefonicznie: 535 660 440 lub za pomocą poczty elektronicznej: firmabako@interia.pl

Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć:

– dlaczego przetwarzamy określone dane;

– jakie typy danych przetwarzamy;

– jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniliśmy;

– jak długo planujemy (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów ustalaliśmy ten okres.

Prawo do sprostowania danych

Klient może żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnili niekompletne dane.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Osoba, której dane dotyczą może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy:

– dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy,

– dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.

Osoba, która chce, by usunąć jej dane, może 535 660 440 lub za pomocą poczty elektronicznej: firmabako@interia.pl złożyć wniosek, w którym określi swoje żądania. Uwzględnimy je, gdy – w naszej ocenie – nie będziemy mieć prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.

Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo przenieść swoje dane. Taką prośbę można złożyć 535 660 440 lub za pomocą poczty elektronicznej: firmabako@interia.pl . Przekażemy dane bezpośrednio osobie, która o nie wnioskuje, aby mogła przenieść je do innego podmiotu.

W zestawieniu uwzględnimy dane, które osoba wnioskująca sama nam przekazała oraz dane, które powstały dzięki jej działaniom (w tym dane dotyczące transakcji).

Jeżeli nie będziemy mogli oddzielić danych osoby wnioskującej od innych danych, które są w naszych systemach, możemy wstrzymać się z realizacją żądania – do czasu gdy wspólnie uzgodnimy, które dane możemy udostępnić.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych, jeśli robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Osoba wnioskująca powinna każdorazowo wskazać nam, jaki konkretnie sprzeciw składa.

Jak można skarżyć się na ochronę swoich danych osobowych?

Jeśli klient podejrzewa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.giodo.gov.pl

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania.

Stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres.

Usuwamy lub anonimizujemy dane w szczególności, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);

b) osoba, której dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był nasz uzasadniony interes);

c) nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli przetwarzaliśmy dane, aby realizować umowę).

7. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018.